top of page

Rådets vedtekter fastslår:

Norsk matematikkråd er et frittstående, rådgivende organ. Norsk matematikkråd (NMR) sitt ansvarsområde er matematikk, herunder statistikk og mekanikk, og matematikkdidaktikk.

 

NMR skal gi råd i saker etter anmodning fra departementer, Norges forskningsråd, Universitets- og høgskolerådet, Det nasjonale fakultetsmøte i realfag og fra de deltakende institusjoner. Rådet kan også på eget initiativ eller etter anmodning fra andre faglige organer ta opp saker innenfor sitt virkeområde.

 

For nærmere detaljer om rådets arbeidsområde henvises til vedtektenes paragraf 1.2.

 

Norsk matematikkråd ble stiftet allerede i 1972. Det var blant annet NMRs suksess som inspirerte opprettelsen av de nasjonale fagråd under Universitets- og høgskolerådet (UHR). Ettersom UHRs standardreglement for nasjonale fagråd ikke helt passer NMRs situasjon, er Det nasjonale fagråd for matematikk definert i vedtektene som en del av Norsk matematikkråd.

 

NMR holder årlige møter, for tiden sent i september. Der er universitetene representert ved fra to til fire representanter hver, og de fleste høgskolene med en representant hver. I tillegg deltar representanter for studentorganisasjonene, fagforeninger og enkelte andre organisasjoner med spesiell interesse for matematikk. Et styre og to utvalg, ett for forskning og ett for undervisning, tar seg av rådets oppgaver mellom årsmøtene.

Om Norsk matematikkråd

Kontakt oss

Postadresse:

c/o Matematisk institutt

Postboks 1053 Blindern

0316 Oslo 6

Email: styret@matematikkradet.no*

*vennligst ikke publiser egne lenker på web til e-postadressen vår

Andre formalia

Bankkonto: 6094 05 69829

Organisasjonsnummer:  991 927 115

Thanks for submitting!

bottom of page