top of page

Vedtekter for Norsk matematikkråd​

 

Vedtatt av den konstituerende forsamling på Baardshaug 27. mai 1972 med endringer vedtatt av Rådet 12. mai 1973, 30. mai 1976, 22. mai 1977, 27. mai 1978, 29. mai 1980, 13. juni 1986, 1. juni 1988, 29. mai 1989, 14. september 1993, 17. november 1994, 27. september 1996, 3. oktober 1997, 16. oktober 1998, 23. september 1999, 23. september 2000, 15. september 2001, 21. september 2002, 20. september 2003, 24. september 2005, 30. september 2006, 29. september 2007, 20. september 2012, 27. september 2013, 16. september 2016, og 21. september 2018.
Styret har fått i oppdrag fra årsmøtet å gjennomføre ytterligere endringer i referatet som følge av strukturendringer i UHR. Disse endringene er foreløpig ikke på plass.

 

1 FORMÅL


1.1
Norsk matematikkråd er et frittstående, rådgivende organ.

Norsk matematikkråd (NMR) sitt ansvarsområde er matematikk, herunder statistikk, mekanikk og matematikkdidaktikk.

Det nasjonale fagorgan i matematikk inngår i Norsk matematikkråd. Se § 2.1.

NMR skal gi råd i saker etter anmodning fra departementer, Norges forskningsråd, Universitets- og høgskolerådet, Det nasjonale fakultetsmøte i realfag og fra de deltakende institusjoner.

Rådet kan også på eget initiativ eller etter anmodning fra andre faglige organer ta opp saker innenfor sitt virkeområde.

 

1.2
Norsk matematikkråd skal vurdere viktige problemer, slik som forskningsoppgaver og faglige spørsmål innen de matematiske fag, og mer generelt vedrørende matematikk og matematikkdidaktikk i Norge i bred forstand. Fagorganet har til oppgave å drøfte og gi råd om koordinering av utdanning og forskning innen sine fag og skal dessuten sammen med andre fagorganet fungere som gjensidig informerende organ for medlemsinstitusjonene.

Av spørsmål skal framheves:

Nasjonal koordinering og samordning av forskning og utdanning innen matematikk; Saker av felles interesse, særlig forskerutdanning, studieplaner, faglig innhold, faglig kvalitet og kvalitetssikring (av f. eks karakterbruk), evalueringsspørsmål, studiemiljø, profilering og rekruttering, fagets stilling i skolen, herunder skolens fagplaner og etterutdanning, og internasjonalt samarbeid; Fagets stilling i samfunnet, herunder kompetansekrav til lærere, rekruttering til oppgaver (stillinger) med bakgrunn i matematikk, kontakt med brukersektoren og arbeids- og næringsliv og arbeidet med vitenskapelig og kunstnerisk publisering og formidling.


Medlemmene bør forelegge for Rådet slike saker som kommer inn under disse punktene, og som er av allmenn karakter.

 

2 SAMMENSETNING, OPPNEVNING, VALG


2.1A
Representanter i Norsk matematikkråd oppnevnes av følgende medlemmer:
Universitetet i Oslo, 4 representanter
Universitetet i Bergen, 3 representanter
NTNU, 5 representanter
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, 3 representanter
Universitetet i Stavanger, 2 representanter
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), 1 representant
Universitetet i Agder, 2 representanter
Nord universitet, 2 representanter
Handelshøyskolen BI, 1 representant
Norges Handelshøgskole, 1 representant
Universitet i Sørøst-Norge, 2 representanter
OsloMet – storbyuniversitetet, 2 representanter
Høgskulen på Vestlandet, 2 representanter
Alle øvrige statlige høgskoler med matematikktilbud, 1 representant hver
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, 1 representant
NLA Høgskolen, 1 representant
Norsk Matematisk Forening, 1 representant
Norsk Lektorlag, 1 representant
Utdanningsforbundet, 3 representanter fra hhv. barnetrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole
Statistisk Sentralbyrå/Norsk Regnesentral/SINTEF Anvendt Matematikk, 1 representant
Landslaget for matematikk i skolen, 2 representanter fra forskjellige skoletrinn
Studentrepresentanter, 2 representanter.


Høgskoler med institusjonsakkreditering eller godkjent ekvivalens for matematikk som tilbyr minst 60 studiepoeng i matematikk har rett til representasjon.

Opptak av andre medlemmer kan skje etter beslutning i Rådet med 2/3 flertall.

Hvert medlem utpeker sine representanter. Representanter fra universitetene og de vitenskapelige høgskolene utpekes av grunnenhetene der det drives undervisning og forskning innen matematikk. Faglig ledelse ved institutt/avdeling/seksjon skal være representert med mindre spesielle forhold tilsier annen representasjon.

Studentrepresentantene oppnevnes av Norsk studentorganisasjon (NSO).

2.1B NASJONALT FAGORGAN
Følgende representanter i Rådet utgjør det nasjonale fagorgan i matematikk:

to representanter fra hvert av universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og fra NTNU, og en representant fra hver av Universitetet i Stavanger, NMBU, Universitetet i Agder, Nord universitet og Norges Handelshøyskole
en representant fra hver av medlemmene blant høyskolene
to studentrepresentanter.
Representantene under I og II oppnevnes av sine institusjoner.

Representantenes funksjonsperiode følger funksjonsperioden i Rådet. Andre medlemmer i Rådet kan gis observatørstatus i fagorganet etter beslutning av fagorganet. Observatører kan dessuten innkalles til de enkelte møtene eller til behandlingen av enkeltsaker.

Fagorganet forholder seg til standardreglementet for nasjonale fagorganer, slik dette er vedtatt av styret i Universitets- og Høgskolerådet 21. november 2005 med justering 28. juni 2006.

2.2
De enkelte medlemmene bør ved oppnevning tilstrebe faglig spredning i den grad dette er mulig. Hver institusjon oppnevner også et antall vararepresentanter som er lik antall representanter. Oppnevning til rådet er personlig, dog med ett unntak: Universiteter og vitenskapelige høgskoler bør oppnevne sin instituttbestyrer/avdelingsleder/seksjonsleder ex officio.

2.3
Funksjonstiden for representantene i Rådet er 4 år, med anledning til gjenvalg en gang. Funksjonstiden løper fra 1. mai. Halvparten velges annethvert år.

Studentrepresentanter oppnevnes for ett år av gangen.

2.4
Norsk matematikkråd har et styre på 5 representanter, inkludert en studentrepresentant: Rådets leder og nestleder, to representanter og en sekretær valgt av og blant Rådet. Det velges 2 vararepresentanter (1. og 2. vararepresentant). Valgperioden er 2 år. Leder, en styrerepresentant og 1. vararepresentant velges i odde årstall, mens nestleder, sekretær, en styrerepresentant og 2. vararepresentant velges i jevne årstall. Det skal tilstrebes å ha begge kjønn representert i styret.

Rådets leder og nestleder er også styrets leder og nestleder samt leder og nestleder for fagorganet

Leder, nestleder og et flertall i styret skal velges blant representantene som utgjør fagorganet, og er samtidig arbeidsutvalg for fagorganet.

3 ARBEIDSORDNING


3.0
Sekretæroppgavene legges til administrasjonen ved den institusjonen som har leder, hvis annet ikke er avtalt.

3.1
Norsk matematikkråd møter regulært en gang i året og møter ellers når styret finner det ønskelig. Dessuten skal møte holdes når minst 1/4 av medlemmene krever det.

Det første rådsmøte i et nyoppnevnt råd arrangeres av det sittende styret. Styrerepresentanter som trer ut av rådet møter på årsmøtet (med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett) så lenge deres valgperiode løper.

Dersom både en rådsrepresentant og vararepresentant fra en institusjon er forhindret i å være tilstede på årsmøte, kan institusjonen oppnevne en sette-representant til årsmøtet. Slike setterepresentanter har de samme rettigheter som ordinære representanter under årsmøtet.

Fagrådet skal møte minst én gang i året og dessuten når leder eller arbeidsutvalg finner det påkrevd eller når representanter for minst tre av institusjonene som er representert i fagrådet krever dette.

3.2
Rådet er vedtaksført når minst 2/3 av de sendte representantene er til stede. Vedtak treffes ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Norsk matematikkråd skal normalt behandle alle saker av prinsipiell karakter i plenum, men det kan delegere avgjørelsesmyndighet til styret. Saker som egner seg for det kan avgjøres ved sirkulasjon.

Nasjonale fagrådssaker oversendt fra Universitets- og høgskolerådet eller Det nasjonale fakultetsmøte i realfag behandles av fagrådet.

Fagrådet er vedtaksført når minst halvparten av representantene er til stede. Vedtak treffes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Dette skal i så fall fremgå av møteprotokollen.

Fagrådet skal normalt behandle alle saker av prinsipielle karakter i plenum, men kan delegere avgjørelsesmyndighet til arbeidsutvalget. Saker som egner seg for dette, kan avgjøres ved sirkulasjon.

Alle protokoller og uttalelser sendes til de deltagende institusjoner og til Det nasjonale fakultetsmøte i realfag, til Universitets- og høgskolerådet og til Norsk Studentunion/ Studentenes Landsforbund.

3.3
Hastesaker av prinsipiell natur kan om nødvendig behandles av styret, men bør så vidt mulig forelegges rådsrepresentantene ved sirkulasjon.

3.4
Styret holder møte når lederen finner det ønskelig. 2 representanter kan forlange at det innkalles til møte.

3.5
Styret er vedtaksført når minst 4 representanter er til stede. Vedtak treffes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

3.6
Rådsrepresentantene, vararepresentantene og de institusjoner som er nevnt under punkt 2.1 skal uoppfordret få tilgang til referat fra råds- og styremøter, og andre relevante dokumenter som utarbeides.

4 UTVALG


4.1
Til hjelp for styret og Råd kan det etableres permanente og ad hoc utvalg. Det skal tilstrebes å ha begge kjønn representert i rådets utvalg.

4.2
Norsk matematikkråd har et permanent undervisningsutvalg på fem representanter som velges av Rådet for 2 år. Leder for utvalget skal velges av Rådet, normalt blant rådets representanter. Utvalget har bl.a. følgende oppgaver:

koordinering av pensa, studieprogram og kompetansekrav for stillinger i skolen,
overgangsordninger mellom universitetet og høgskoler,
å tjene som kontaktorgan skole – universitet.


4.3
Norsk matematikkråd har et permanent forskningsutvalg, som skal være rådgivende for NMRs styre i forskningspolitiske spørsmål. Utvalget har 5 representanter som velges av Rådet. Utvalgets leder velges av Rådet. Virketiden for utvalgets representanter er normalt 2 år.

4.4
Rådet har en valgkomité bestående av 2 representanter, hvorav 1 fra universitetene/vitenskapelige høgskoler og 1 fra de statlige høgskolene.

Valgkomitéens representanter velges av og blant rådets representanter for en periode på 4 år, uavhengig av videre oppnevning. Det velges en representant annethvert år, og den representanten som sitter på 3. og 4. året er komitéens leder.

Komitéen legger fram forslag på kandidater til de aktuelle verv på årsmøtet.

5 UTFYLLENDE BESTEMMELSER


Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall i det oppnevnte Rådet.

bottom of page